barista 2012

Majstovstvá Slovenska Baristov

oficiálne výsledky 11.-12. máj 2012

 1. monika pálová 591b.
 2. anna ribovičová 432b.
 3. lukáš podbehlý 414b.
 4. ondrej kurek 411b.
 5. silvia petrášková 386,5b.
 6. adam závodný 373 b

7. – 11 . arpád  szeleczeni

rastislav blažkovič

tomáš stofan

izabela kucák

Slovak Coffee Assn. – organizácia , http://www.s-c-a.sk , dobšinského 1599/21 , žilina
Slovakia , T : +421.903.543020 , info@s-c-a.sk
ičo- 42069505 reg. MV SR 5.august 2009 č.spisu VVS/1-900/90-34195
č.ú. 4999915764 /7500 ČSOB banka pob.žilina
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Propozície k súťaži

Majstrovstvá SR v príprave kávy 2012  TRNAVA , HOLIDAY INN , 11.-12.-13.máj 2012

1. Organizátor
Súťaž organizuje Slovak Coffee Association (Slovenská kávová asociácia), ktorá súťaž
zastrešuje aj ako odborný garant.

2. Súťažné kategórie
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci baristi a kávoví nadšenci. Súťažiť sa bude v nasledovných
kategóriách: M SVK Barista 2012 , M SVK LATTE ART 2012 , M SVK Coffee In Good
Spirit 2012.

3. Podmienky účasti
3.1. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti odborných škôl, profesionálni baristi, celá kávová
obec.
3.2. Každý účastník je povinný riadne vyplniť a zaslať prihlášku získanú
od organizátora alebo online prihlášku na stránke http://www.s-c-a.sk.
3.3. Pre účasť v súťaži je stanovený účastnícky poplatok 20 Eur, za každú súťaž.
3.4. Uzávierka prihlášok do 30.4.2012.
3.5. V prípade porušenia štatútu bude súťažiaci vylúčený zo súťaže.

4. Termín a miesto konania
4.1. Súťaž sa uskutoční v dňoch 11., 12. a 13. 5.2012 v priestoroch hotela Holiday Inn
Trnava
4.2. Odborným garantom súťaže je SCA, v zastúpení Marian Galuška, prezident SCA a
koordinátor SCAE slovak chapter .
4.3. Ubytovanie pre súťažiacich je zabezpečené v Hoteli Holiday Inn ( v prípade záujmu na
svoje náklady ). Žiadosti o ubytovanie na rezervačnom formulári hotela.

Majstrovstvá Slovenska Barista 2012 piatok 11.5.2012 ( semifinále )

10.00 hod – Semifinále MSvk Barista 2012 (začiatok súťaže)

13.00 hod – pokračovanie semifinále

16.00 hod – 17.00 hod vyhlásenie 6 finalistov+ losovanie finálového poradia

Majstrovstvá Slovenska Barista 2012 ( sobota 12.5 . 2012 finále )

10.00 hod – začiatok finále

Majstrovstvá Slovenska Latte Art Championship 2012 ( sobota 12.5.2012 )

16.00 hod – zahájenie MSvk LATTE ART 2012

18.00 hod – ukončenie, vyhlásenie víťazov, odovzdanie cien

16.00 hod – WORKSHOP LATTE ART techniques

( vstup zdarma, počet záujemcov je obmedzený. Svoju účasť nahláste emailom

s potvrdením účasti na milan.galuska@s-c-a.sk, s pripomienkou LATTE ART. )

Majstrovstvá Slovenska Coffee In Good Spirit 2012 ( sobota 12.5.2012 )

15.00 hod – otvorenie, zahájenie Msvk Coffee In Good Spirit

16.00 hod – ukončenie.vyhlásenie výsledkov a víťazov

15.00-17.00 hod – WORKSHOP ORIGINAL IRISH COFFEE

18.00 – 19.00 hod vyhlásenie výsledkov 

( vstup zdarma. Počet záujemcov je obmedzený. Svoju účasť nahláste emailom

s potvrdením účasti na milan.galuska@s-c-a.sk, s pripomienkou IRISH COFFEE)

Okrem hodnotných cien pre súťažiacich ( 3×3) víťazi jednotlivých kategórii majú právo
reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Sveta 2012 vo Viedni v dňoch 12.-15.júna
2012 ,kde sa stretnú víťazi národných kôl, resp. národných majstrovstiev z celého sveta.
Postupujúci víťazi v každej kategórii majú okrem neopakovateľného zážitku, zvýšenia si
vlastného ratingu a skúseností zabezpečené štartovné , ubytovanie a cestu .

Reprezentovanie na WBC Vienna 2012 , ako zástupcovia Slovenska
Pokrytie nákladov na cestu , ubytovanie , štartovné ,konfrontácia so svetovou špičkou.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového harmonogramu súťaže, pričom
všetci súťažiaci budú v prípade zmeny včas upovedomení.

Súťaž
Súťaž podlieha medzinárodným pravidlám , ktoré súťažiaci nájdu v presnom znení aj s
hodnotacimi hárkami na odkaze www.worldbaristachampiosnhip.com .

Informácie
Poskytovať baristovi informácie v priebehu sút’aže je zakázané. Ak si barista zabudol časť
vybavenia, môže požiadať o pomoc jedine predsedu poroty. Barista sa nesmie pýtať na
informácie ľudí zo svojho tímu, divákov ani fanúšikov. Treba počítať s tým, že porušenie tejto podmienky môže byť dôvodom pre diskvalifikáciu. Povzbudzovanie sút’ažiacich je povolené publikom, fanúšikmi aj doprovodným tímom.

Priebeh súťaže
Pri súťaži sa budú používať tri dvojpákové stroje. Umiestnenie, technické parametre a
vybavenie kávovarov nesmie barista menit’. V prípade potreby je k dispozícii technik určený organizátorom súťaže. Stroje budú označené číslami 1, 2 a 3.
Všetci sút’ažiaci budú mať:

 • 15 minút na prípravu pracoviska
 • 15 minút na prípravu nápojov
 • 15 minút na vyčistenie pracoviska

Poradie sút’ažiacich bude vylosované pred zahájením súťaže a musia sa ho zúčastniť všetci súťažiaci, pokial’ nebude organizátorom udelená niektorému sút’ažiacemu výnimka. Každý barista musí byt’ pripravený najneskoršie 30 minút pred zahájením svojho vystúpenia.

Čas na prípravu pracoviska
Na pokyn osoby poverenej organizátorom súťaže začína bežať čas na prípravu – 15minút. Počas tohoto času si súťažiaci pripravuje každé zariadenie a vybavenie, ktoré potrebuje k súťaži vrátane stola pre porotu. Po uplynutí tohoto času dá táto osoba znovu pokyn súťažiacemu na ukončenie prvej časti súťaže. Súťažiaci musí okamžite po tomto signále odstúpiť na 3 kroky od pracovnej plochy a barista nesmie pokračovať v práci so žiadnymi prípravami na nasledujúcu súťažnú časť. Porušenie tohoto pravidla je dôvodom na diskvalifikáciu.

Čas na prípravu nápojov
Predseda poroty dá pokyn súťažiacemu, že všetci sú pripravení a on môže začať s prípravou nápojov. Po tomto pokyne barista dá signál časomiere zdvihnutím ruky, čím odštartuje svoj súťažný čas. Prezentácia baristu je opäť ukončená na jeho pokyn, teda po zdvihnutí ruky. Až po zdvihnutí ruky je ukončené meranie súťažného času. V priebehu týchto 15 minút sa musí súťažiaci odprezentovať.

Čas pre upratanie pracoviska
Na pokyn osoby poverenej organizátorom začína bežať čas na upratanie pracoviska –
posledných 15 minút. Po uplynutí tohto času dá táto osoba znovu pokyn súťažiacemu na
skončenie. Pracovisko musí byť upratané.

Ďalší pripravený súťažiaci bude informovaný organizátorom súťaže, kedy začne jeho súťažná časť. 4členná degustačná porota sedí okolo stola určeného pre porotu a všetky podávané nápoje musia byť podávané na tento stôl. Personál, ktorého úlohou bude odnášať nápoje zo stola,môže takto urobiť iba po signále predsedu, resp. člena poroty.

Hodnotiace kritériá
Podliehajú 7- člennému tímu rozhodcov, kde má každý rozhodca zadelené svoje postavenie .

Hodnotenie chuti
Hodnotí sa chuťová kvalita pripravených nápojov. Vyváženost’ chuti, harmónia, horkosť a
aróma. Slovná prezentácia nápoja chut’ovým komisárom, charakter nápoja.

Prezentácia nápoja
Hodnotí sa celkový vizuálny dojem nápoja, použitie správnych šálok a doplnkov, teplota
nápoja, použité prísady pri príprave vol’ného nápoja. Osobné poňatie kreatívneho nápoja.

Baristická technika
Hodnotí sa technika baristu pri práci s kávovarom, s mlynčekom (mletie, dávkovanie,
utlačenie kávy). Čistota a hygiena na pracovisku. Správne extrahovanie kávy. Spôsob, akým
barista speňuje mlieko.

Osobné vystupovanie
Hodnotí sa baristove majstrovstvo, znalosti o káve, kreativita baristu, vzt’ah k obecenstvu,
moderátorovi, rozhodcom. Pozornosť venovaná detailom.

SUROVINY, DOPLNKY A VYBAVENIE

Sút’ažiaci si musia sami zaobstarat’ vybavenie a doplnky pre svoju prezentáciu. Organizátor v prípade núdze môže zapožičať základný materiál a doplnky, pokiaľ ich bude mať k dispozícii.
Organizátori nemôžu mať pre prípad núdze materiál pre všetkých súťažiacich. Zabezpečenie vybavenia a doplnkov je súčasťou hodnotenia baristu.

– prípojka pre zariadenie, ktoré si barista prinesie napr. mixér
– opierka pod páku
– presovač
– vyklepávač

Baristi si musia priniesť:
– lyžice a lyžičky potrebné na prezentáciu
– poháre na vodu
– konvičky na mlieko
– čisté utierky
– podnosy na servírovanie nápojov
– servítky
– ďalšie potrebné doplnky podľa uváženia
– všetko potrebené vybavenie, ktoré potrebujú k svojej prezentácii

DôLEŹITÉ UPOZORNENIE:
Barista môže mať na sebe logo sponzora alebo používať podukty v original obaloch. Pri
nenastúpení na danú súťaž poplatok ( štartovné ) NEBUDE vrátene .

– vymenujú sa všetci sponzori a pod’akuje sa im za podporu poskytnutú sút’aži
– privítajú sa všetci prítomní, krátky preslov k sút’aži
– pod’akovanie komisárom
– predseda poroty pozve finalistov na pódium a vyhlási vít’azov

Porota bude medzinárodná, kde všetci rozhodcovia (HEAD of Judge) majú certifikáciu podľa
platných predpisov a sú opravnení hodnotiť výsledky a prácu baristov .
Členov poroty budú tvoriť medzinárodne uznávaní rozhodcovia:

TASOS DELICHRITOS – Grécko
Petra Veselá – Česká republika
Hegedus Andrea – Hungary
Johanna Wechselberger – Austria
Jiri Richter – koordinátor SCAE za Českú republiku
Charles Fleer – USA
Tibor Janos – Hungary
Fabio Verona – ITALY

 • Autogramiáda Petry Veselej – Kniha o Káve
 • Alternatívny bar s možnou prípravou rôznych káv , ako napr. Aeropress , French PRESS , Drip Bar , Cupping
 • Latte Art – Majstri Slovenska predvedô svoje umenie v exibícii
 • Irish Coffee – Správna príprava

pozn. ak vznikli rozdiely v preklade pravidiel , smerodatne sú v angl.jazyku www.worldbaristachampionship.org

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s